Familien Skrald
 
 
Meget af det affald, som vi smider i den almindelige skraldespand, kan genbruges og blive til nyt papir, plast, metal eller glas. Alene i husholdningsaffaldet i Vestforbrændings kommuner er der et potentiale på 120.000 tons metal, plast, glas, papir, pap og biomateriale, som i dag bliver brændt, men som kan udnyttes bedre.

Madammen og tanterne gør det let at genanvende
Genbrugsbeholderen Madam Skrald blev født i Herlev Kommune – som i 2012 rullede madammer ud til næsten alle villaer i kommunen - med det formål at gøre affaldssortering nemt og sjovt for hele familien. Beholderen er delt i fire rum, som indeholder hver sin slags affald: papir, plast, glas og metal. Herefter blev familien forøget med Skraldetanterne – et sæt todelte genbrugsbeholdere, som også skal motivere borgerne til mere sortering.

Flere kommuner i gang med nye løsninger
Vestforbrænding samarbejder med kommunerne i oplandet om at lave affaldsløsninger for borgerne, som er nemme at bruge og som sikrer endnu mere affald til genanvendelse. Vi er med til at udvikle løsninger, kampagner og lave fælles kommunikationsindsatser med kommunerne, og vi arbejder for at skabe fælles identitet i kampagnerne.

Rødovre Kommune kører et ambitiøst forsøg med Skraldetanterne, hvor 7000 borgere fra 1. maj 2013 sorterer i tre beholdere til i alt seks typer affald: papir, plast, glas, metal, mad- og bioaffald. Borgerne i Rødovre har endda i stort omfang yderligere tilvalgt en beholder til haveaffald. I Furesø Kommune er der siden 2012 testet med den firdelte beholder, Madam Skrald, blandt 100 haveboliger. Forsøget har fået en positiv respons, og kommunen påtænker at fortsætte forsøget og udvide med etageboliger og tæt/lavbebyggelse.

Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup Kommuner afprøver i 2012-2013 begge løsninger. Der er her tale om 54 husstande i henholdsvis Ishøj og Høje Taastrup kommuner samt 57 husstande i Vallensbæk Kommune. Halvvejs i forsøget bytter husstandene beholder, så når forsøget slutter omkring september i år, har alle familier prøvet begge beholdere. Kommunerne kan på baggrund af heraf anbefale den ene indsamlingsløsning, og inddrager på denne måde borgerne i at finde fremtidens affaldsløsninger.

I Gentofte Kommune er indsamlingssystemet blevet testet og vurderet hos ca. 50 engagerede borgere, og fra starten af april 2013 blev beholdere kørt ud til det første af tre områder – i alt ca. 4000 haveboliger og ca. 6000 husstande fra etageboliger. Fra 1. april blev der afhentet papir og glas hver måned. Et særligt fokuspunkt i Gentofte er, at alle husstande modtager en miljøboks til farligt affald og småt elektronik, som afhentes hvert kvartal.

Gladsaxe Kommune startede d. 1. april 2013 en ny indsamlingsordning. Med en lidt anden tilgang har Gladsaxe valgt at tilbyde 13.000 haveboliger en todelt beholder til metal og plast. Som et aktivt tilvalg kan husstandene også bestille en todelt beholder til papir og glas, et tilbud som ca. 40 % har sagt ja tak til.

I alt har 26.000 haveboliger fået nye indsamlingssystemer inden udgangen af 2013, og i de kommende år skal vi se på indsamling i resten af de ca. 106.000 haveboliger, 64.000 række-, kæde- og dobbelthuse og 135.000 etageboliger i oplandet. Desuden er samarbejdet med flere kommuner end ovenstående er på vej, det drejer sig om Ballerup, Egedal, Brøndby og Hillerød, som også har iværksat processen med indsamling.

Vestforbrænding forventer, at alle disse kommuner har nye indsamlingsordninger ved husstandene i løbet af 2014-15.

For at sikre, at affaldet holdes adskilt, bliver Madam Skrald tømt af en skraldebil, som er opdelt i fire rum, mens en skraldebil med to separate rum tømmer Skraldetanterne.
.

   

 
Billeder
Øverst til venstre: En næsten fyldt Madam Skrald-beholder i Herlev Kommune.
Øverst til højre: firkammerbil.
Nederst til venstre: to-delt beholder tømmes.
Nederst til højre: tokammerbil, der kører affaldet til genbrug.

De forskellige typer af affald køres til Vestforbrænding i Glostrup, hvor det opbevares i fire, separate containere. Når containerne er fyldt, køres de til genanvendelse, og indholdet bliver til nye materialer.

Hvorfor genbruge?
Det er langt mere energikrævende at producere nye materialer end at genbruge de gamle - og det er spild af både energi og ressourcer. Både glas, papir, metal og plast kan sælges og bruges igen og igen.

Ifølge et EU-direktiv skal kommunerne senest 2015 have indført indsamlingsordninger for papir, plast, glas og metal. Det krav er opfyldt via indsamlingen på genbrugsstationerne, men senest i 2020 skal mindst 50 % af materialerne genanvendes.

Det er ikke kun kravene om, at vi skal genanvende mere affald, som ligger til grund for at indføre nyt affaldssystem. Hensynet til skraldemændenes fysiske arbejdsmiljø er også et vigtigt argument. Med Madam Skrald og Skraldetanterne slipper skraldemændene for at løfte og håndtere det affald, som bliver smidt direkte i beholderne.
 

Læs mere om Madam Skrald i Herlev Kommune

Læs mere om Madam Skrald i Furesø Kommune

Læs mere om Madam Skrald og Skraldetanterne i Høje-Taastrup Kommune

Læs mere om forsøg med nye beholdere og mere genbrug i Ishøj Kommune

Læs mere om forsøg med nye beholdere og mere genbrug i Vallensbæk Kommune