Matomo noscript

2023 – et spændende og begivenhedsrigt år | Vestforbrænding

2023 – et spændende og begivenhedsrigt år

Ole Bondo Christensen, bestyrelsesformand Vestforbrænding (tv) og Steen Neuchs Vedel, direktør Vestforbrænding

Igen på vej mod nye mål har Vestforbrænding netop afholdt sin årlige generalforsamling, hvor bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen i sin årsberetning konstaterede, at trods et 2023 med udfordringer og meget store projekter, står Vestforbrænding fortsat rigtig godt rustet til fremtiden. Det er en fremtid, som blandt andet byder på fortsat udvidelse af fjernvarmenettet, fortsat arbejde med et CO2-fangstanlæg, et goddag til nye it-systemer og fortsat fokus på højere grad af genanvendelse.

2023 blev endnu et spændende og begivenhedsrigt år i Vestforbrænding. En af de helt store milepæle var, at der blev indgået kontrakter med entreprenører på første del af Varmeplan 2030. Det første spadestik blev taget i Herlev Kommune i januar, og siden er gravearbejdet startet i hele syv af Vestforbrændings 19 kommuner, indledte Ole Bondo Christensen sin årsberetning med.

Et andet nedslagspunkt i beretningen var, at Vestforbrænding ikke opnåede det ønskede tilskud fra Energistyrelsen til CO2-fangstanlæg i 2023.

Det stopper os dog ikke. Vi arbejder ufortrødent videre på forskellige modeller for finansiering og har drøftelser med mulige investorer og samarbejdspartnere. Målet er fortsat, at et CO2-fangstanlæg kan stå klart inden 2030, sagde bestyrelsesformanden.

Med et års forsinkelse kunne Vestforbrænding i 2023 sætte flueben ved regeringens ressourcestrategi fra 2013, hvor målet var, at 50 pct. af husholdningsaffaldet skulle indsamles til genanvendelse.

I samarbejde med vores ejerkommuner har vi gjort en kæmpe indsats for at nå målet, og i de seneste år har særligt indsamlingen af madaffald bidraget til, at vi nåede det, sagde Ole Bondo Christensen, som også fortalte, at det nye strategiske mål for genanvendelse er 60 pct. i 2030, og at der i det forgangne år er blevet sat flere initiativer i værk. Initiativer som bl.a. omfatter forsøg med bedre sortering i etagebyggerier og øget genanvendelse af jern og træ ved at eftersortere på storskrald.

Et af punkterne, som går igen fra sidste års beretning er konkurrenceudsættelse på affaldsområdet. Vestforbrænding har gjort sig klar til dette ved bl.a. at udvikle og implementere nye it-systemer, som skal lette både administration og kundehåndtering. Systemer som også vil få positiv indflydelse på fjernvarmeområdet. Desuden har Vestforbrænding, som løsning af håndteringen af at kunne byde på det forbrændingsegnede affald efter konkurrenceudsættelse, dannet et nyt selskab VF Affaldsenergi A/S.

Netop fjernvarmeområdet var et af kernepunkterne i formandens beretning.

Det er fortsat stor opbakning til fjernvarme trods faldende gaspriser. I slutningen af 2023 fik de første kunder i Varmeplan 2030 det endelige tilbud om tilkobling til fjernvarmenettet, og i alt 93,6 pct. af dem, der har olie- eller gasfyr, takkede ja til fjernvarmen. Ole Bondo Christensen havde også fokus på øvrige varmekilder, der skal tages i anvendelse for at komme i mål med Varmeplan 2030.

I takt med at fjernvarmenettet bliver udvidet, er der brug for flere varmekilder. I 2023 er der derfor arbejdet på aftaler om overskudsvarme fra virksomheder og spildevandsanlæg. En uvildig undersøgelse viste også, at det kan betale sig at udnytte energien i Furesø til fjernvarme og etablere en varmevekslerstation nær søen. Samtidig med disse undersøgelser har geotermi haft Vestforbrændings interesse som en af de varmekilder, der kan supplere fjernvarmeproduktionen.

Formanden kom også ind på Vestforbrændings overtagelse af Farum Fjernvarme, som ud over at skulle sikre borgerne i Farum lavere priser også kan sikre varmeforsyning fra Værløse til Hillerød og dermed udnytte varmekapaciteten langt bedre.

Ole Bondo Christensen nævnte i sin beretning de tekniske udfordringer, Vestforbrænding har haft med sine ovne i 2023 og med deraf følgende nedetimer og konsekvenser for regnskabet.

Forbrændingsanlægget er blevet gået efter i sømmene, og vi fik sat et systematisk arbejde i gang med at undersøge årsager og forebygge lignende hændelser. Arbejdet fortsætter i de kommende år, hvor fokus også vil være at effektivisere og optimere produktionen, så anlægget kan være i topform i mange år frem.

Selvom der har været udfordringer med anlægget, har formanden tommelfingeren opad.

Vestforbrænding er godt rustet til fremtiden, hvor vi for alvor skal gøre os fortjent til kunderne på både affalds- og energiområdet. Selskabet står stærkt i konkurrencen, og som det fremgår af regnskabet, er økonomien solid på trods af et udfordrende år. Vestforbrænding og vores ejerkommuner har både nu og i fremtiden en vigtig opgave i at tilbyde de bedste løsninger. Både når det kommer til kvalitet, pris og til klima- og miljøhensyn. Det kræver, at vi konstant udvikler Vestforbrænding, følger med markedet, udnytter fordelene i fællesskabet og søger nye samarbejdspartnere, sagde Ole Bondo Christensen og sluttede af med at sige tak.

Tak til ejerkommunerne, til bestyrelsen og vores associerede selskaber. Og ikke mindst tak til Vestforbrændings ledelse og medarbejdere for et godt og effektivt arbejde.

Vestforbrænding 2023

Omsætning
millioner kroner
Produktion af fjernvarme
enfamiliehuses varmeforbrug
Fjernvarmerør
kilometer
Affald til forbrænding
ton
Affaldsindsamling fra
kunder

Alle tal er fra Vestforbrænding i 2023.

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte os for uddybning af indholdet i denne pressemeddelelse eller har ønsker om interview med Ole Bondo Christensen.