Matomo noscript

HaloSep - fra farligt affald til ressourcer | Vestforbrænding
Halosep gule rækværk

HaloSep - fra farligt affald til ressourcer

Stena og Vestforbrænding har sammen etableret verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller ud af flyveaske: Omkring 13.000 tons flyveaske bliver hvert år omdannet til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske. Processen kaldes HaloSep.

Fra deponi til genanvendelige metaller

Flyveaske er et restprodukt fra de 500.000 tons affald, Vestforbrænding hvert år omdanner til fjernvarme og el på kraftvarmeværket i Glostrup. Flyveasken indeholder klorider og tungmetaller og er derfor kategoriseret som farligt affald. Før HaloSep blev flyveasken transporteret til særlige sikre deponier i Tyskland og Norge. Men med HaloSep-anlægget er behovet for deponi af farlige restprodukter reduceret markant.

Ved hjælp af surt spildevand fra røgrens-processen udvinder vi metaller – især zink – fra asken. Dertil kommer slutprodukterne fra processen: vejsalt, saltvand og renset aske, der kan deponeres lokalt og genanvendes, fx som vejsalt i vintermånederne.

Halosep gule rækværk

Cirkulær tankegang og økonomisk rentabilitet

Miljøfordelene ved projektet er flere. Ressourcerne i restproduktet bliver udnyttet, og mængden af den aske, der skal deponeres, bliver mindsket med 40 pct. Derudover bliver der brugt færre rensekemikalier. Næste skridt kan blive, at den rensede aske kan indgå i andre produkter fx beton - og dermed fuldstændigt eliminere restprodukter fra affaldsforbrændingen.

Økonomisk set indbringer salget af metaller Vestforbrænding ca. 1,5 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 10 pct. af de nuværende omkostninger til deponi.

Læs mere om projektet på LIFE HaloSeps officielle hjemmeside

LIFE HaloSep-projektet er et privat-offentligt samarbejde mellem Vestforbrænding og svenske Stena Metall, der har udviklet processen, og deres danske datterselskab Stena Recycling. Projektet blev støttet af EU LIFE med 17 mio. kr.