Matomo noscript

Regler om sikkerhed og adfærd | Vestforbrænding
Trappe gult gelænder

Regler om sikkerhed og adfærd

Vi har stort fokus på miljø og sikkerhed. Som ekstern leverandør skal du derfor bl.a. deltage i sikkerhedskurser, så du overholder vores regler på området. Her kan du læse mere om miljø og sikkerhed på Vestforbrænding.

Arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed prioriteres højt på Vestforbrænding. Det gælder både for egne og for eksterne medarbejdere. Vestforbrænding er miljøcertificeret og arbejder løbende på at forbedre både de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold i virksomheden. Her gives et overblik over gældende retningslinjer for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt praktiske forhold, når du arbejder for Vestforbrænding i Glostrup.

Din kontaktperson vil instruere dig i de forhold og opgaver, hvor der gælder særlige retningslinjer for dit ophold eller det arbejde, du skal udføre på Vestforbrænding. Alle skal efterleve gældende lovgivning og interne retningslinjer og instrukser. Overtrædelse eller grov tilsidesættelse vil medføre bortvisning fra Vestforbrænding. Det samme gælder ved gentagne påtaler. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en given situation, skal du altid spørge din kontaktperson på Vestforbrænding.

Kontaktinformation

Find vigtige telefonnumre, når du arbejder på Vestforbrænding.

I/S Vestforbrænding
Ejbymosevej 219
2600 Glostrup
Hovednummer: 4485 7000

Vagtleder: 4485 7250
Kontrolrum: 4485 7253, 4485 7144
Driftsleder: 4485 7252

Kun til brug i akutte situationer: 4485 7100

Driftsleder Mekanisk vedligehold: 2440 0936
Driftsleder El og SRO vedligehold: 2787 5532
Arbejdsmiljøleder: 4485 7210

Regler for adgang

Når du skal arbejde på Vestforbrænding, skal du være opmærksom på en række regler for adgangsforhold.

Når du ankommer til Vestforbrænding, skal du henvende dig til den kontaktperson, der har
bestilt arbejdet. Arbejdet må ikke påbegyndes uden aftale. Kontaktpersonen vil sørge for, at du får udleveret et adgangskort, får anvist arbejdssted, aftalt arbejdstid og pauser/frokost. Kontaktpersonen vil desuden gennemgå de nødvendige adgangstilladelser, gennemgå risikovurdering og eventuelle særlige instrukser omkring miljø, arbejdsmiljø og beredskabsplan.

Normal arbejdstid for Vestforbrænding i Glostrup:
Mandag – tirsdag: 7.00 – 15.30
Onsdag – fredag: 7.00 – 14.30

Arbejdstiden skal altid aftales med din kontaktperson. Ved opgaver der skal udføres uden for normal arbejdstid, skal du og dine kollegaer skrives ind i mappen i Kontrolrummet. Når området på Vestforbrænding forlades, skal I slette jer i mappen i Kontrolrummet.

Vestforbrænding har et elektronisk adgangskontrolsystem. Inden dit arbejde påbegyndes, skal din kontaktperson sikre, at du får en sikkerheds-instruktion, og at du får udleveret et ID-kort.

Du har kun adgang til Vestforbrænding med et gyldigt ID-kort, som skal bæres synligt. Uden ID-kort skal man altid følges med en medarbejder fra Vestforbrænding.

ID-kortet må ikke lånes ud til andre. Når dit arbejde på Vestforbrænding er afsluttet, skal ID-kortet afleveres til din kontaktperson.

Du kan undtagelsesvis låne værktøj. Værktøj udleveres i så fald fra lageret mod kvittering. Bortkommet værktøj skal erstattes.

Hvis du bestiller varer og materialer, til levering på Vestforbrænding, skal du give lageret besked, før du bestiller.

Der er adgang til toilet efter nærmere anvisning fra din kontaktperson. Adgang til badefaciliteter afhænger af opgaven og skal aftales med din kontaktperson.

Regler for adfærd

Vi forventer, at du overholder reglerne for adfærden på vores arbejdsplads. 

Der må ikke overnattes på Vestforbrændings område.

Du må ikke benytte Vestforbrændings kantine hverken til køb eller indtagelse af mad eller som opholdssted. Undtagelser skal aftales med din kontaktperson.

Vestforbrændings alkohol- og rusmiddelpolitik betyder, at det ikke er tilladt at indtage, medbringe eller opbevare alkohol eller rusmidler på Vestforbrænding. Ligeledes er det ikke tilladt at møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler på Vestforbrænding.

Der er rygeforbud på hele Vestforbrændings område i Glostrup.

Parkering af arbejdskøretøjer og privatbiler må kun ske på de anviste parkeringspladser.

Affald og forbrugsvarer m.v., som modtages på Vestforbrænding til forbrænding, genanvendelse eller deponering, må under ingen omstændigheder fjernes eller anvendes til andre formål. Overtrædelse betragtes som tyveri.

Alle medarbejdere på Vestforbrænding har ret og pligt til, at påtale hvis miljø- og arbejdsmiljøregler ikke overholdes.

Anvisninger fra Vestforbrændings medarbejdere SKAL følges.

Arbejdsmiljø

Du skal altid anvende sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj i Produktionsområdet - og i det hele taget være opmærksom på arbejdsmiljø.

Du skal anvende høreværn, når støjniveauet er over 85 dB(A), og i områder, hvor der er skiltet med påbud. Du skal have høreværn til rådighed ved et støjniveau over 80 dB(A).

Når du arbejder i områder med støv, dampe eller gasser, skal du bære åndedrætsværn med korrekt filter. Afhængig af arbejdsopgaven skal du benytte andre værnemidler som f.eks. øjenværn og faldsikring. Din kontaktperson anviser de rette værnemidler og anvisningerne skal altid følges.

Du skal selv medbringe eventuelle værnemidler til det arbejde, du skal udføre. Du kan kun undtagelsesvis få udleveret personlige værnemidler såsom handsker, åndedrætsværn m.m. fra Vestforbrændings lager.

På Vestforbrænding er der risiko for eksponering af støv i særlige områder. Når du færdes i et område med de anviste værnemidler, skal du være opmærksom på følgende:

 • Luk altid døre efter dig, så støv i et område
  ikke breder sig.
 • Du må aldrig feje, da kosten hvirvler støv op.
 • Får du støv på dit tøj, skal du enten skifte tøj
  eller benytte én af de opstillede støvkabiner.
 • Ved særligt støvende arbejde skal du altid
  anvende støvdragt.

Vestforbrænding har udarbejdet instruktioner for arbejdsopgaver, som indebærer særlige risici. Din kontaktperson skal sikre, at du er undervist i disse instruktioner, og du har pligt til at følge dem.

Når du skal arbejde på et anlæg, skal din kontakt-person sørge for, at det sikres. Sikring og afsikring af anlæg må kun udføres af Vestforbrændings personale.

Ved arbejde på Vestforbrænding kan du komme i kontakt med sundhedsskadelige stoffer, mikroorganismer eller almindeligt snavs, så en god personlig hygiejne er påkrævet. Du skal derfor altid vaske hænder og ved behov skifte arbejdstøj forud for indtagelse af mad og drikke.

Ryd op hver dag til fyraften.

Du er ikke færdig med arbejdet, før alt affald, kemikalier og værktøjer er fjernet, og området er genetableret. Du må aldrig spærre flugtveje eller forhindre adgang til brandsluknings- eller førstehjælpsudstyr.

Illustration over Vestforbrænding til erhverv
Kort over Vestforbrænding i Glostrup

Sikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og miljø

Mange miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold kan sikres og løses på forhånd gennem en god planlægning. Derfor har Vestforbrænding besluttet, at der:

 • ved alle opgaver, hvor der er identificeret en sikkerhedsmæssig risiko, eller ved ikke-rutine opgaver skal udarbejdes en risikovurdering og risikostyring.
 • ved alle større projekter og reparationsarbejder skal udarbejdes en plan for sikkerhed, sundhed og miljø.

Hvis der foreligger en plan for sikkerhed, sundhed og miljø for det arbejde, du skal udføre på Vestforbrænding, skal du informeres om denne af din arbejdsgiver, og du skal følge planens anvisninger.

Beredskab

Alarmér de rigtige ved ulykker og andre hændelser.

I tilfælde af brand, eller hvis der opstår en situation, som kan have betydning for personer, der opholder sig i ovnhallerne, lyder evakuerings-alarmen i ovnhallerne. Evakueringsalarmen er en sirene med varierende tone. Når denne alarm går i gang, skal alle forlade ovnhallerne og gå til samlingsstedet udenfor. Vagtlederen afgør herefter det videre forløb. Bliv ved samlingsstedet, indtil vagtlederen eller beredskabslederen giver nærmere besked.

Ved signal fra sirene i Modtagehallen skal aflæsning af affald og krandrift stoppes øjeblikkeligt. Hvis du befinder dig på krandækket, skal du forlade området. Alarmtryk er monteret på rækværk ved hver port i Modtagehallen.

Hvis du konstaterer brand eller alvorlig ulykke, skal du altid kontakte Kontrolrummet 4485 7100 og oplyse om, hvad der er sket. Kontrolrummet viser udrykningskøretøjerne vej til indsatsstedet. Kontrolrummet kan også sørge for førstehjælp. Hvis du selv ringer 112 direkte, er adressen Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

Kontakt derefter Kontrolrummet på 4485 7100

Mindre alvorlige arbejdsulykker, der ikke udløser et opkald til 112, samt tæt-på ulykker skal straks anmeldes til din kontaktperson på Vestforbrænding. En “tæt-på ulykke” er en hændelse, der kunne have udviklet sig til en ulykke.

På Vestforbrænding er der placeret tre hjertestartere i henholdsvis Receptionen, Kontrolrummet og Vejeboden.

Væsentlige miljøforhold

Du skal ved arbejde på Vestforbrænding være særligt opmærksom på følgende miljøforhold.

Hvis du skal aflede spildevand, skal du altid have anvist af din kontaktperson, hvortil afledning kan ske. Forkert afledning af spildevand kan indebære forurening af Harrestrup Å eller overtrædelse af Vestforbrændings udledningstilladelse til kloak.

Hvis du producerer affald ved det arbejde, du udfører, skal du sortere og bortskaffe affaldet efter vores interne retningslinjer for affaldshåndtering og være med til at sikre mest mulig genanvendelse. Er du i tvivl om bortskaffelse af en bestemt affaldsfraktion, skal du spørge din kontaktperson.

Bortskaffelse og sortering af affald skal være aftalt med din kontaktperson, inden arbejdet påbegyndes. Ved særlige behov kan containere rekvireres gennem din kontaktperson.

Manglende overholdelse af sorteringsregler for affald kan medføre opkrævning af afgift for ekstraordinær håndtering af affaldet.

Affald må ikke kastes direkte i affaldssiloen uden forudgående aftale med din kontaktperson på Vestforbrænding.

Vestforbrænding har truffet specifikke aftaler om bortskaffelse af slagge, flyveaske/kedelaske/slam samt gips. Disse tre fraktioner skal holdes adskilt, og andet affald må ikke blandes i disse.

Fremkommer en af disse fraktioner under dit arbejde, skal du aftale med din kontaktperson, hvordan det bortskaffes.

Al håndtering og kontakt med kemiske produkter samt bortskaffelse skal aftales med din kontaktperson. Kontaktpersonen skal ligeledes gennemgå brug af de nødvendige værnemidler til den pågældende opgave.

Ved projektering af vores anlæg er der lagt stor vægt på, at produktionsanlæggene støjer mindst muligt, både indendørs og udendørs. Du skal derfor være opmærksom på, om det arbejde, du udfører, indebærer støjgener i forhold til omgivelserne – både indendørs og udendørs, og hvordan dette undgås. Særlige støjende opgaver skal afstemmes med kontaktpersonen, inden der startes på opgaven.