Matomo noscript

Priser og gebyrer | Vestforbrænding
Fjernvarme termostat i hjem

Priser og gebyrer

Her kan du se gældende takstblad med fjernvarmepriser og gebyrer.

Fjernvarmepriser

Bemærk: Nedenstående fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag gælder ikke for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund. Se priser for Frederikssund nederst på denne side. 

Fjernvarmepriser pr. 1. januar 2024

Fast varmepris

Ekskl. moms Kr./MWh

Inkl. moms Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris)

240,36

300,45

Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%)

192,29

240,36

Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%)

168,25

210,31

Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%)

144,22

180,28

Variabel varmepris (bemærk prisændring pr. 1. september 2024)

Ekskl. moms Kr./MWh

Inkl. moms Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift

283,95

354,94

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift pr. 1. september 2024

383,95

479,94

OBS: Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Gebyrer

Gebyrer ved for sen betaling

Kr.

Rykkerskrivelse *)

100

Inkassomeddelelse *)

100

Lukkebesøg *)

375

Genåbningsbesøg

468,75

Fogedforretning, udkørende

412,50

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.

Pris for abonnementsordning

Abonnementsordningen (Model A) er kun tilgængelig for småkunder med et forbrug under 60 MWh/år.

Pris per år

Kr.

3500

Abonnementsprisen er en omkostningsbaseret pris, der reguleres med realomkostninger. Ændringer kan ske årligt pr l. januar med udmelding senest per l. oktober.

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidraget gælder for kunder med et forbrug under 60 MWh/år. Prisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med byggeomkostningsindeks for boliger for 2. kvartal i det foregående år (afrundes til nærmeste hele tal).

Priser

Kr.

Stikledningsbidrag for op til 50 meter fra skel

45.000

Stikledningsbidrag for op til 50 meter fra skel i kampagneperioder

15.000

Merpris udover de 50 meter

2500 kr/meter

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder, og bidraget betales inden etablering.

Pris

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør I/S Vestforbrændings faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger/distributionsledninger i udstykningsområdet.

Tilslutningsbidrag

Denne tilslutningspris gælder kun for kunder med et forbrug over 60 MWh/år. Tilslutningsprisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med byggeomkostningsindeks for boliger for 2. kvartal i det foregående år (afrundes til nærmeste hele tal). 

Pris for at blive tilsluttet fjernvarmenettet pr. 1.1 - 31.12 2024

Tilslutningspris inklusiv moms

342.986 kr./MW

Priser for Frederikssund

Fjernvarmesystemet i Vingeområdet er et separat anlæg som skal ’hvile i sig selv’. Der føres derfor et selvstændigt regnskab med selvstændig takst for Vingeområdet.

Priser 2024

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast varmepris

354,24 kr./mdr.

442,8 kr./mdr.

Variabel varmepris

459,50 kr./MWh

574,38 kr./MWh

Forstå din regning

Er du i tvivl om, hvordan du forstår din fjernvarmeregning fra Vestforbrænding, så kan du her finde svar på beregning af varmepris, udsendelse af regninger, fastsættelse af prognosen for dit forbrug, og hvordan du selv kan tjekke dit forbrug.

Forbrug under 40MWh:
Hvis du har et forbrug under 40 MWh om året fordeles din betaling for fjernvarme på fire aconto regninger om året og en årsopgørelse. Hver acontoregning dækker et kvartals forventet forbrug.
Årsopgørelsen, der dækker et kalenderår, udsendes i januar til betaling 1. februar.

Forbrug over 40MWh:
Hvis du har et forbrug over 40 MWh om året fordeles din betaling for fjernvarme på tolv aconto regninger om året og en årsopgørelse. Hver acontoregning dækker en måneds forventet forbrug.
Årsopgørelsen, der dækker et kalenderår, udsendes i januar til betaling 1. februar.

Du kan tjekke dit forbrug på eforsyning.dk.

Hvis dit forbrug ændrer sig markant, for eksempel fordi du bygger til eller energirenoverer, kan vi ændre den prognose, din regning er baseret på. Tag kontakt til Vestforbrænding og medsend dokumentation for ændringerne i dit varmeforbrug, så hjælper vi dig med at ændre prognosen.

Opstartsår: Prognosen beregnes ud fra det oplyste gas- eller olieforbrug

  1. år: Prognosen beregnes som i opstartsåret, men reguleres i forhold til det kendte faktiske forbrug
  2. år: Prognosen beregnes som 1. år, men reguleres i forhold til dit forbrug
  3. år: Prognosen fastsættes ud fra dit forbrug 1. år med fjernvarme
  4. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug 1. og 2. år med fjernvarme
  5. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug i 1., 2. og 3. år

Herefter fastsættes din faste fjernvarmepris altid ud fra gennemsnittet af, hvor meget varme du har brugt de sidste tre år.

Din regning for fjernvarme er sammensat af to dele – en fast pris og en variabel pris.

Afregning af den variable varmepris er på aconto regningerne baseret på en prognose over dit forbrug, men den reguleres efter dit faktiske forbrug hvert år ved årsopgørelsen.

Vi afregner kun den faste pris efter dit faktiske forbrug det første år, din ejendom bliver tilsluttet fjernvarme, plus et helt kalenderår. Når vi kender forbruget for et løbende år plus et helt år, beregner vi en prognose for forbruget på din ejendom. Herefter bliver den faste pris beregnet ud fra prognosen, og den bliver derfor ikke reguleret ved årsopgørelsen.