Matomo noscript

Priser og gebyrer | Vestforbrænding
Fjernvarme termostat i hjem

Priser og gebyrer

Her kan du se gældende takstblad med fjernvarmepriser og gebyrer.

Fjernvarmepriser

Bemærk: Nedenstående fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag gælder ikke for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund. Se priser for Frederikssund nederst på denne side. 

Fjernvarmepriser pr. 1. januar 2024

Fast varmepris

Ekskl. moms Kr./MWh

Inkl. moms Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris)

240,36

300,45

Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%)

192,29

240,36

Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%)

168,25

210,31

Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%)

144,22

180,28

Variabel varmepris (bemærk prisændring pr. 1. september 2024)

Ekskl. moms Kr./MWh

Inkl. moms Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift

283,95

354,94

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift pr. 1. september 2024

383,95

479,94

OBS: Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Gebyrer

Gebyrer ved for sen betaling

Kr.

Rykkerskrivelse *)

100

Inkassomeddelelse *)

100

Lukkebesøg *)

375

Genåbningsbesøg

468,75

Fogedforretning, udkørende

412,50

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.

Pris for abonnementsordning

Abonnementsordningen (Model A) er kun tilgængelig for småkunder med et forbrug under 60 MWh/år.

Pris per år

Kr.

3500

Abonnementsprisen er en omkostningsbaseret pris, der reguleres med realomkostninger. Ændringer kan ske årligt pr l. januar med udmelding senest per l. oktober.

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidraget gælder for kunder med et forbrug under 60 MWh/år. Prisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med byggeomkostningsindeks for boliger for 2. kvartal i det foregående år (afrundes til nærmeste hele tal).

Priser

Kr.

Stikledningsbidrag for op til 50 meter fra skel

45.000

Stikledningsbidrag for op til 50 meter fra skel i kampagneperioder

15.000

Merpris udover de 50 meter

2500 kr/meter

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder, og bidraget betales inden etablering.

Pris

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør I/S Vestforbrændings faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger/distributionsledninger i udstykningsområdet.

Tilslutningsbidrag

Denne tilslutningspris gælder kun for kunder med et forbrug over 60 MWh/år. Tilslutningsprisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med byggeomkostningsindeks for boliger for 2. kvartal i det foregående år (afrundes til nærmeste hele tal). 

Pris for at blive tilsluttet fjernvarmenettet pr. 1.1 - 31.12 2024

Tilslutningspris inklusiv moms

342.986 kr./MW

Priser for Frederikssund

Fjernvarmesystemet i Vingeområdet er et separat anlæg som skal ’hvile i sig selv’. Der føres derfor et selvstændigt regnskab med selvstændig takst for Vingeområdet.

Priser 2024

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast varmepris

354,24 kr./mdr.

442,8 kr./mdr.

Variabel varmepris

459,50 kr./MWh

574,38 kr./MWh

Forstå din regning

Er du i tvivl om, hvordan du forstår din fjernvarmeregning fra Vestforbrænding, så kan du her finde svar på beregning af varmepris, udsendelse af regninger, fastsættelse af prognosen for dit forbrug, og hvordan du selv kan tjekke dit forbrug.

En acontoregning er et fastsat beløb, der fungerer som forudbetaling for dit forbrug med henblik på en endelig afregning. Det er et beløb, der er baseret på en prognose. En acontoregning er altså et estimat, der beregnes ud fra en forventning om, hvad det endelige beløb bliver. 

Forbrug under 60MWh/år
Du modtager acontoregninger på et enslydende beløb, typisk fire gange om året i december, marts, juni og september. Enkelte kunder med et forbrug mellem 40 og 60MWh/år modtager 12 acontoregninger om året på et enslydende beløb.
 
Forbrug over 60MWh/år
Du modtager 12 acontoregninger årligt på et enslydende beløb.

Dine acontoregninger er baseret på en prognose, som ved årets udgang beregnes ud fra gennemsnittet af varmeforbruget på adressen de sidste tre hele år. 

Er du ny kunde, beregne vi det første år på baggrund af adressens tidligere gas- eller olieforbrug.  

Eksempel på beregning af prognose som ny kunde:
Opstartsår: Prognosen beregnes ud fra det oplyste gas- eller olieforbrug
1. år: Prognosen beregnes som i opstartsåret, men reguleres i forhold til det kendte faktiske forbrug
2. år: Prognosen beregnes som 1. år, men reguleres i forhold til dit forbrug
3. år: Prognosen fastsættes ud fra dit forbrug 1. år med fjernvarme
4. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug 1. og 2. år med fjernvarme
5. år: Prognosen beregnes som gennemsnittet af dit forbrug i 1., 2. og 3. år
Herefter fastsættes din faste fjernvarmepris altid ud fra gennemsnittet af, hvor meget varme du har brugt de sidste tre år.

Vi kan ændre den prognose, din regning er baseret på, hvis dit forbrug ændrer sig markant, f.eks. hvis du bygger til eller energirenoverer. Tag kontakt til Vestforbrænding og medsend dokumentation for ændringerne i dit varmeforbrug, så hjælper vi dig med at ændre prognosen.

I/S Vestforbrænding - Fjernvarme 
Telefon: 44 50 22 52 (alle hverdage kl. 10.00-14.00)
E-mail: [email protected] 

Din regning for fjernvarme er opdelt i to dele – en fast og en variabel pris.
Den faste pris er den, du betaler for fjernvarmeforsyningen og dækker de faste omkostninger, der er forbundet med at drive fjernvarmenettet.

Den faste pris beregnes ud fra en årlig prognose for dit varmeforbrug baseret på de seneste tre år. Hvis du er ny kunde, vil denne faste pris blive justeret i løbet af de første tre fulde år i forhold til dit faktiske fjernvarmeforbrug. 

Din regning for fjernvarme er opdelt i to dele – en fast pris og en variabel pris.

Den variable pris er baseret på dit faktiske varmeforbrug i det pågældende år og dækker omkostninger og afgifter forbundet med at producere varmen.
Den variable pris reguleres hvert år ved årsskiftet efter dit målte forbrug. 

Hvis gennemsnittet af det målte forbrug på adressen for de tre tidligere hele år er højere end dit nuværende forbrug, så kan prognosen for den faste pris være højere end den variable del.

I januar måned udsendes en årsopgørelse over det målte forbrug i det seneste hele kalenderår. Du får penge tilbage, hvis du har betalt for meget, og du får en ekstraregning, hvis du har betalt for lidt.

Du kan følge dit forbrug, se dine dokumenter og melde flytning på eforsyning.dk. Du skal bruge forbrugernummer og kode til login. Du finder begge dele i velkomstbrevet og på din regning.
Hold dine kontaktoplysninger opdateret på eforsyning.dk. Vi bruger dem til at udsende forbrugsoplysninger i varmesæsonen. 

Husk at melde flytning på eforsyning.dk. Du skal bruge forbrugernummer og kode til login. Du finder begge dele i velkomstbrevet eller på dine regninger. Du kan også melde flytning til [email protected]

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold vedrørende din tilslutning til fjernvarmenettet. Du kan blandt andet læse om tekniske forhold, drift, forsikring og etablering af målerudstyr.