Matomo noscript

Fra madaffald til biogas | Vestforbrænding

Fra madaffald til biogas

Madaffald som æggeskaller, kartoffelskræller og gammelt brød

Hvad sker der egentlig med det madaffald, vi sorterer derhjemme? Vestforbrænding inviterede sine ejerkommuner på rundtur til de anlæg, der modtager og behandler madaffald, så det kan blive omsat til biogas.

Halvdelen af Vestforbrændings ejerkommuner var med, da turen gik til de tre anlæg, der står for forskellige dele af processen i at omdanne vores madaffald til biogas. Første stop på turen var virksomheden Gemidan, der siden starten af 2021 har behandlet madaffald fra Vestforbrænding.

Madaffald bliver til pulp

Gemidan modtager borgernes madaffald fra Vestforbrænding og andre affaldsselskaber og for eksempel datooverskredne varer fra fødevarevirksomheder. Når Gemidan modtager madaffaldet, tilsætter de vand og føder det ind i en cyklon.

Cyklonen slår madaffaldet i stykker, så de enkelte dele bliver så små som muligt. Det er nødvendigt for, at man senere kan udvinde biogas fra madaffaldet. Samtidig frasorteres madaffaldsposer og fejlsorteringer som en såkaldt rejekt. Tilbage har man en pumpbar masse, der kaldes pulp. Pulpen tankes på tankbiler og transporteres videre til et biogasanlæg.

Lastbil med reklame for madaffald

Fra pulp til biogas

Efter besøget hos Gemidan fulgte vi i pulpens fodspor til Solrød Bioenergi, hvor pulpen bliver pumpet i store reaktortanke sammen med blandt andet gylle fra landbruget og tang fra Køge Bugt. En enkelt reaktortank kan rumme 8-10.000 tons organisk materiale og producerer på tre timer gas svarende til en normal husstands årsforbrug. Det er bakterier, der omdanner det organiske materiale til biogas.

Madaffald i pose smides i skraldespand

Biogassen sendes enten ubehandlet til et kraftvarmeværk eller den bliver renset og sendt på naturgasnettet. Biogas består af CO2 og metangas, så for at kunne pumpe gassen på naturgasnettet, skal CO2 fjernes. Det sker i et opgraderingsanlæg.

Den afgassede biomasse, der er tilbage i reaktortankene, kan bruges som naturgødning i landbruget. Særligt økologiske jordbrug er interesserede i denne fraktion, da de ikke kan anvende kunstgødning.

Optimal udnyttelse af dit madaffald

Det sidste stop på kommunernes rundtur var BioVækst ved Holbæk. BioVækst efterbehandler rejekt fra bl.a. Gemidan. De sørger for, at de sidste rester af organisk affald kan blive til biogas og kompost ved at trække fugten ud af rejekten.

Besøgene gjorde det tydeligt, at Gemidan, Solrød Bioenergi og BioVækst tilsammen sørger for en optimal udnyttelse af det madaffald, vi sorterer, og bidrager til på sigt at frigøre Danmark fra den fossile gas.

Rundturen har gjort kommunerne og Vestforbrænding endnu klogere på, hvad der præcis sker med madaffaldet, når det har forladt dit hjem—og ikke mindst hvorfor det nytter at sortere.