Matomo noscript

Vi står stærkt rustet til fremtiden | Vestforbrænding

Vi står stærkt rustet til fremtiden

Direktør og bestyrelsesformand for Vestforbrænding

Vestforbrænding har netop afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen kunne konstatere, at 2022 har været endnu et år med en rigtig god udvikling og samtidig et særdeles travlt år for virksomheden. Vestforbrænding er klar og står stærkt rustet til fremtidens krav og udfordringer med høje ambitioner på klima- og energiområderne hvor øget genbrug, mere klimavenlig fjernvarme og CO2-neutralitet står øverst på dagsordenen.

- Vestforbrænding er i konstant udvikling og er konkurrencedygtig på alle parametre. Vi er klar til de nye krav på affalds- og energiområdet, klar til en videre udbygning af fjernvarme og langt med at forberede et CO2-fangstanlæg. Regnskabet viser, at økonomien er rigtig solid, og priserne for både fjernvarme og affaldsbehandling er lave og stabile, sagde Vestforbrændings formand Ole Bondo Christensen blandt andet.

Et af hovedpunkterne i formandens beretning var den forestående konkurrenceudsættelse på affaldsområdet.

- Opgaven med at energiudnytte restaffaldet skal fremover udbydes, og det samme gælder kommunernes håndtering af det genanvendelige affald fra husholdningerne. Derudover skal alle driftsopgaver placeres i selvstændige selskaber. Vi er i fuld gang med at forberede os på de nye vilkår. Vestforbrænding vil uanset rammerne fortsat understøtte kommunernes ambitioner på affaldsområdet og arbejde for genanvendelse og energiudnyttelse til konkurrencedygtige priser. Med 19 kommuner bag sig, et velfungerende anlæg og en effektiv drift, står Vestforbrænding stærkt i forhold til de nye rammer for branchen, sagde Ole Bondo Christensen, som herefter berørte nogle af de meget store fokusområder, Vestforbrænding havde i 2022 og fortsat arbejder med.

- Den nationale målsætning om 60 pct. reel genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2030 er en del af Vestforbrændings strategi. Der bliver løbende målt på fremdriften, og målet for 2022 var, at kommunerne kom op på 48,5 pct. genanvendelse. Resultatet blev 49,1 pct. Det gode resultat skyldes ikke mindst, at alle kommuner nu er med i madaffaldsordningen. Også metal udsorteret fra forbrændingsslaggen har medvirket til det gode resultat, ligesom en række initiativer som eftersortering af brændbart storskrald, forsøg med indsamling af flamingo og sortering og afsætning af tekstilaffald har bidraget.

Det direkte genbrug blev også fremhævet. Målsætningen er, at minimum 30.000 ton skal kunne afsættes til genbrug inden 2030. For at nå det mål, er en række initiativer igangsat. Blandt andet ved etablering af genbrugsområder på de kommunale genbrugsstationer og forsøg med genbrug af eksempelvis paller og mursten.

To af de helt store fokusområder i 2022 var – og er fortsat – udbygning af Vestforbrændings fjernvarmenet og etablering af CO2-fangstanlæg.

- Heldigvis havde Vestforbrænding allerede inden energikrisen i 2022 arbejdet på en meget ambitiøs plan for udbygning af fjernvarmenettet og at gøre det muligt at frigøre forbrugerne fra fossile brændsler. Bestyrelsen kunne i marts 2022 godkende varmeplan 2030 med en investering på 6,1 mia. kr. Hvis muligt vil planen være realiseret i 2028. Det er den største fjernvarmeudvidelse i Vestforbrændings historie, og allerede i december 2022 blev opgaverne til den første etape, som omfatter 16.000 husstande, sendt i udbud, berettede Ole Bondo Christensen, som også pegede på, at Vestforbrænding og kommunerne har været i et tæt samarbejde.

Etableringen af CO2-fangstanlæg er stadig i spil. Også selvom det statslige udbud ikke blev opnået.

- Der er blevet arbejdet på at forberede et CO2 fangstanlæg i to år. Det er på ingen måde spildt, selv om vi i ikke fik et statsligt tilskud i denne omgang. Vi har fået lavet et godt og et gennemarbejdet tilbud, som vi er stolte over og har fået anerkendelse for. Vi er derfor mere end klar og fortsætter vores arbejde. Vi må og skal have realiseret vores ambitioner om at blive klimaneutrale inden 2030, og her er CO2-fangst afgørende. Vi arbejder derfor på forskellige modeller for finansiering og tilskud.

Ole Bondo Christensen understregede også i sin beretning, at et fremtidigt CO2-fangstanlæg på forbrændingsanlægget i Glostrup vil være en væsentlig kilde til den overskudsvarme, som udbygningen af fjernvarmenettet også indkalkulerer. Den proces vil kunne forsyne 10 – 15.000 husstande med fjernvarme.

I sin beretning sluttede bestyrelsesformanden af med at konstatere, at de positive resultater i 2022 er et resultat af et godt samarbejde med ejerkommunerne og bestyrelsen og en dedikeret indsats fra Vestforbrændings ledelse og medarbejdere.

- Sammen med kommunerne er vi klar til at bidrage til at omstille den danske affaldssektor og varmeforsyning og nå klimamålene i 2030, lød det fra Ole Bondo Christensen.