Matomo noscript

Velkommen til affaldsmodtagelsen | Vestforbrænding
Grab i silo

Velkommen til affaldsmodtagelsen

Find åbningstider, takster og regler for sikkerhed og modtagelse her.

Åbningstider

Her finder du åbningstider for vores anlæg på Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Modtagelse af affald

Mandag - fredag kl. 6 - 18

1. maj og 5. juni kl. 6 - 18

Lørdag, søndag og helligdage kl. 8 - 15

Juleaftensdag og nytårsaftensdag kl. 6 - 15

Lukket nytårsdag og 1. juledag

Vejeboden

Mandag - fredag kl. 7 - 15

1. maj og 5. juni kl. 7 - 15

Lukket lørdag, søndag og helligdage

samt juleaftensdag og nytårsaftensdag

 

E-mail: [email protected]

Telefon: 44857185

Takster 2024

Forbrændingsegnet affald
Kr./ton
Fortroligt affald
Kr./ton
Lille svigtlæs
Kr./læs
Stort svigtlæs
Kr./læs

Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Vægt og sikkerhed

Modtageregler

Vi modtager forskelige typer affald til forbrænding. Læs mere om dem her.

Småt forbrændingsegnet affald er affald, der har en positiv brændværdi, og som holder sig inden for størrelsen 100 x 50 x 50 cm. Det kan for eksempel være ikke-genanvendelige materialer af rent træ, plast og tekstiler. Listen inden for denne affaldstype er nærmest uendelig lige fra tomme malerspande af plast, gulvtæpper, træbyggeaffald og møbler til brændbare emballager, der er for snavsede til at blive genanvendt.

Bemærk at småt forbrændingsegnet affald i nogle kommuner ikke må blandes med dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Særlige forhold

Før aflæsning skal affaldsproducenten bekræfte, at affaldet er småt forbrændingsegnet affald i overensstemmelse med Vestforbrændings modtageregler. Det sker ved at udfylde en indholdsdeklaration for hvert læs eller laver en aftale med Vestforbrænding om en fast placeret container.

Bemærk, at linket åbner som pdf i et nyt vindue eller downloader pdf'en på din computer.

Hent indholdsdeklaration for småt forbrændingsegnet affald (PDF)

Modtageløsning

Affaldet deklareres som "Småt forbrændingsegnet affald" ved ankomsten til Vestforbrænding i Glostrup.

Affaldet læsses herefter af i siloen.

Mængde

Der er ingen begrænsning i mængde pr. leverance. Affaldet skal leveres i lovligt materiel og bil.

Destruktionssikkerhed

Affaldets opholdstid i siloen afhænger af indfyringsbehovet, hvor meget der tilføres, og tilfældigheder omkring, hvad der grabbes op, efter at affaldet er blevet fordelt i siloen. Affaldet fordeles typisk umiddelbart efter aflæsning, og det skønnes, at affaldet er forbrændt inden for maksimalt 1 døgn.

Lovgrundlag

Affald til sikkerhedsdestruktion er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning fra kommunen for den pågældende leverance.

Fortroligt affald er affald, der skal destrueres under særligt betryggende forhold, og hvor dette sker bedst ved forbrænding.

Det kan fx være afgiftspligtige varer, fejlbehæftede varer, betalingskort, rejsehjemmel, uniformer og narkotika.

Vi modtager ikke fortrolige dokumenter og papir til sikkerhedsdestruktion, men anbefaler en genanvendelsesløsning. Kontakt Vestforbrændings vejebod for mere information.

Særlige forhold

Affald til sikkerhedsdestruktion modtages kun efter forudgående aftale. Affaldet skal helst være emballeret på en måde, der sikrer, at det ikke kan identificeres af tredjemand. Krav til emballagetype og form varierer efter affaldstype og aftales derfor nærmere med Vejeboden i forbindelse med tidsbestillingen.

Kun rene læs

Sikkerhedsdestruktion af affald forudsætter ofte driftsmæssige overvejelser omkring brændværdi, emballeringsform og mængde etc. Derfor modtager Vestforbrænding kun rene læs af denne affaldstype.

Modtageløsning

Affaldet deklareres som ”Affald til sikkerhedsdestruktion” ved ankomsten til Vestforbrænding i Glostrup. Så læsses affaldet af i siloen, hvorfra det umiddelbart efter grabbes op i ovntragten.

Destruktionssikkerhed

Der er ikke sikkerhed for, at alt det leverede affald grabbes med i første omgang, selvom det tilstræbes.

Eventuelt tilbageværende restaffald i affaldssiloen bliver senere grabbet op og forbrændt i takt med den almindelige affaldsindfyring. Indfyringsprocessen ned i ovntragten kan iagttages fra Kontrolrummet, eller man kan nøjes med at iagttage aflæsning i silo fra affaldsmodtagelsen. Hvis der ønskes kontinuerlig visuel kontakt til affaldet igennem hele processen, skal der være to personer til stede, der kan stå de to steder.

Vestforbrænding udfylder ikke destruktionserklæring. Kunden er således nødt til at være til stede og konstatere destruktionen ved selvsyn.

Lovgrundlag

Affald til sikkerhedsdestruktion er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning for kommunen for den pågældende leverance.

Lavradioaktivt affald kan fx være inaktivt affald i form af biologisk affald, tom emballage, laboratorieudstyr, handsker mv.

Vestforbrænding modtager kun den del af det lavradioaktive affald, der betegnes fast affald. Flydende affald modtages ikke.

Særlige forhold

Vestforbrænding modtager kun denne affaldstype efter forudgående aftale. Affaldet skal være emballeret og mærket jævnfør bekendtgørelsen. Til orientering står der bl.a. i bekendtgørelsen, at ”Alt affald emballeres i solide plastsække eller anden form for tæt solid emballage, som lukkes forsvarligt”.

Kravene til de radioaktive kilder er gengivet i tabellen herunder. Vestforbrænding tager forbehold for fejl og henviser til bekendtgørelsen.

Affald Beskrivelse Aktivitetsgrænse Dosishastighed
Lukkede radioaktive kilder   0,1 MBq = 100.000 Bq (pr.kg.)  
Fast inaktivt affald Tom emballage, laboratorieudstyr, handsker mv. 0,01 MBq = 10.000 Bq (pr.kg.)  
Andet fast affald Herunder biologisk affald Radionukleidgruppe (pr.sæk) 1: afvises 2: 5 MBq = 5 mio Bq 3: 50 MBq = 50 mio Bq 4: 500 MBq = 500 mio Bq Dosishastighed = overfladeaktivitet på emballage 5 µSv/h
Flydende affald Modtages ikke på Vestforbrænding, da dette enten kan hældes i kloak eller skal behandles på Kommunekemi eller Risø    

Modtageløsning

Affaldet deklareres som ”Lavradioaktivt affald” ved ankomsten til Vestforbrænding i Glostrup. Affaldet læsses herefter af i siloen, hvorefter det umiddelbart efter grabbes op i ovntragten.

Deklaration

Bemærk at linket åbner pdf i et nyt vindue eller downloader pdf'en på din computer.

Indholdsdeklaration for lavradioaktivt affald (PDF)

Mængde

Der kan modtages maksimalt 1 tons pr. leverance. Mere end 1 tons skal aftales særskilt.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000, bilag 8.

Særlige affaldstyper er affald, der ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien Småt forbrændingsegnet affald, for eksempel på grund af regler, manglende brændværdi, forbrændingstekniske årsager, at emnerne er sammensat af forskellige typer affald, at der er tradition for en anden behandlingsmetode eller potentiale for genanvendelse.

En del af disse affaldstyper vil typisk kræve en nærmere vurdering, før der kan tages stilling til, hvilken affaldsløsning, der er bedst - ofte i samråd med affaldsproducentens kommune og Vestforbrændings drift.

Da hver enkelt forespørgsel om forbrænding under denne kategori har individuelle karakteristika, kan der ikke gives entydige eksempler på hvilke særlige affaldstyper, der kan modtages til forbrænding. Men for at give et indtryk kan nævnes: Destruktion af madvarer, ensartet produktionsaffald, malingslam, tagpap, polystyren, cd-rommer, ringbind, glasfiber, kulfiltre, træbeton, fedtslam, høvlspåner, videobånd, vitaminpiller, skidtfisk, emaljeslam.

Særlige forhold

Særlige affaldstyper modtages kun efter forudgående aftale. Hvis leverancen er en tilbagevendende begivenhed, udarbejdes der en fast løbende aftale.

Ved henvendelse skal affaldstypen præciseres med mængde, indhold og alle emballagetyper, der følger med. Da beslutningen om modtagelse ofte afhænger af en konkret vurdering, kan der være en ekspeditionstid på op til 2 dage. Affaldsproducentens kommune vil blive inddraget, idet denne har pligt og ret til at anvise det pågældende affald til korrekt behandling. En beslutning om modtagelse kan være fulgt af krav om bestemt modtagelsestidspunkt, mængdebegrænsninger og evt. emballering eller sammenblanding med andet affald etc.

Modtageløsning

Ved ankomsten til Vestforbrænding skal Vejeboden oplyses om, at der foreligger en aftale. Affaldet deklareres og læsses af i siloen i samråd med Vejeboden. Leveres affaldet på paller, skal chaufføren altid selv aflæsse disse på gulvet i Affaldsmodtagelsen, da der ikke er truck eller palleløfter til rådighed. Herefter vil Vestforbrænding sikre den videre aflæsning i affaldssiloen.

Mængde

Eventuel begrænsning i mængde pr. leverance vil fremgå af den konkrete modtageaftale. Affaldet skal leveres i lovligt materiel og bil.

Destruktionssikkerhed

Affaldets opholdstid i siloen afhænger af indfyringsbehovet, hvor meget der tilføres, og tilfældigheder omkring, hvad der grabbes op, efter at affaldet er blevet fordelt i siloen. Affaldet fordeles typisk umiddelbart efter aflæsning, og det skønnes, at affaldet er forbrændt inden for maksimalt 1 døgn.

Lovgrundlag

Affald til forbrænding er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning for kommunen forden pågældende leverance.

Kød- og benmel er knust, formalet og tørret, organisk affald fra døde dyr, der har gennemgået en varmebehandling, så færdigproduktet er blevet sterilt og kan anvendes til dyrefoder. Konsistensen kan variere i kornstørrelser fra 2-50 mm.

Særlige forhold

Affaldstypen modtages kun efter forudgående aftale og skal være emballeret i 50 kg plastposer. Der vil være begrænsning i mængde og leveringshyppighed.

Kun rene læs

Vestforbrænding modtager kun rene læs af denne affaldstype – bl.a. af hensyn til afgiftsfritagelse.

Modtageløsning

Fremgår af særlig aftale og modtagelsesprocedure, som fremsendes, når modtagelse er afklaret.

Afgiftsfri indvejning

Kød- og benmel indvejes afgiftsfrit, så længe lovgrundlaget er til stede.

Lovgrundlag

Affald til destruktion er reguleret af Affaldsbekendtgørelsens § 35 og § 37, der beskriver kommunalbestyrelsens anvisningspligter for forbrændingsegnet affald. Er der tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der foreligge en konkret anvisning for kommunen for den pågældende leverance. Herudover har den pågældende Fødevareregion tilsynspligt i forbindelse med fremstillingen og BST samt Direktoratet for Arbejdstilsynet skal give tilladelse til den konkrete håndtering i forbindelse med slutbehandlingen.

Remondis skraldebil skorsten vinter fjernvarme

Fælles modtageregler

Vestforbrænding og ARC har et sæt fælles modtageregler og en tjekliste for det affald, vi håndterer ens. Her finder du tre lister med eksempler på, hvad der skal sorteres fra, inden du kommer med affaldet.