Matomo noscript

Hvad er fjernvarme? | Vestforbrænding
Stablede gule fjernvarmerør ved hus

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme fra Vestforbrænding er baseret på det affald, der ikke kan genanvendes. I fremtiden er planen at supplere affaldsvarmen med andre grønne energiformer. 

I Danmark skal vi væk fra olie og gas til opvarmning, og her spiller fjernvarme en afgørende rolle. Fjernvarmesystemet er nemlig et såkaldt transmissionssystem, og det betyder, at man kan bruge alle slags energikilder til at varme vandet op; energi fra affaldsforbrænding, overskudsvarme fra industrien, geotermi, vind- og solenergi. Det er derfor et fleksibelt, fremtidssikret - og ikke mindst grønt varmesystem.  

Fra affald til energi

På Vestforbrænding i Glostup brænder vi restaffald fra ca. en million borgere og flere tusinde virksomheder. Heldigvis kan vi udnytte varmen fra forbrændingen til energi. Dampen driver en turbine, der producerer strøm og herefter bliver overskudsvarmen brugt til at opvarme vandet i en stor varmeveksler, som afleverer sin varme til fjernvarmevand.

Fra Vestforbrænding løber det varme fjernvarmevand til vekslercentraler i vores forsyningsområde. Her bliver vandets tryk og temperatur reduceret, så det passer til de forskellige kunder - lige fra store ejedomskomplekser til virksomheder og villaer. Hos den enkelte kunde bliver vandet i radiatorer og vandhaner varmet op af fjernvarmevandet via en varmeveksler (fjernvarmeunit). Til sidst løber fjernvarmevandet tilbage til Vestforbrænding. Her varmer vi det op igen, så det er klar til endnu en tur i kredsløbet.

Affaldsenergi

Sådan bliver dit restaffald udnyttet til el og fjernvarme

Restaffald

Fremtidens fjernvarme

I fremtiden skal vi supplere affaldsvarmen med andre energiformer for at dække varmebehovet hos de ca. 39.000 nye fjernvarmekunder, vi skal forsyne inden 2030. Blandt andet har vi planer om at udnytte energien fra geotermi, rensningsanlæg og fra nogle af de mange virksomheder, der skaber overskudsvarme i deres produktion. I dag er det kun gråspurvene, der har glæde af varmen, men nye regler gør, at vi faktisk kan bruge den til opvarmning. 

Fjernvarme er altså en mulighed for at sikre billig, driftssikker og grøn varme til endnu flere. Og er dermed afgørende for den grønne omstilling og vores fyrsyningssikkerhed.

Anlæg til CO2-fangst

Det er målet, at vores energiforsyning er CO2-neutral i 2030. Det skal ske ved at etablere et fuldskala CO2-fangst-anlæg på affaldsenergianlægget i Glostrup inden 2030. Dermed  kan udledningen af CO2 fra affaldsforbrændingen reduceres markant - med op mod 500.000 ton om året. Reduktionen svarer til mere end 1% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030 i forhold til 1990.

CO2-fangst – også kaldet Carbon Capture – er en teknologi, der fanger CO2’en fra forbrændingsanlæggets skorsten. Efterfølgende transporteres CO2’en til et sted, hvor den bliver lagret – og på sigt vil den kunne omdannes til nye grønne brændstoffer.

Overskudsvarmen fra fangstprocessen, kommer til at indgå i fjernvarmeproduktionen. 

Illustration af proces CO2 fangst
CO2 indfanges fra skorstenen, transportres og lagres. Overskudsvarmen bruges til fjernvarme.

Vestforbrændings fjernvarme i tal

Fjernvarmerør
km
Affald til forbrænding i 2022
ton
Fjernvarme i 2022 - svarende til 69.000 enfamiliehuse
MWh
Samlede energiproduktion i 2022 - fjernvarme og elproduktion
MWh

Nyheder om fjernvarme