Matomo noscript

10 års affaldssortering | Vestforbrænding
Tre affaldsspande på række

10 års affaldssortering

For mere end ti år siden lancerede den daværende regering ressourcestrategien "Danmark uden affald", som for alvor satte skub i affaldssorteringen i danske hjem. Her kan du læse om udviklingen i de kommuner, Vestforbrænding håndterer affald for.

Dame der sorterer pap i et affaldsskur

I 2012 genanvendte kommunerne til sammen cirka 25 % af det affald, der blev sorteret ved boligen

Med ressourcestrategien fra 2013 satte regeringen et mål om, at 50 % af affaldet skulle genanvendes i 2022

Der skulle måles på syv slags affald til genanvendelse

Undervejs har kommunerne gradvist indført sortering af flere typer affald i haveboliger og senere også i etageboliger

Vi har samlet et overblik over udviklingen og resultaterne herunder

Fra en til ti affaldstyper

2012

De fleste boliger har en enkelt sæk eller beholder til affald. Få steder sorterer man madaffald og papir.

2013-2015

Regeringen vedtager strategien ”Danmark uden affald” med et mål om 50 % genanvendelse i 2022. Kommunerne indfører mere sortering i haveboliger, og mange sorterer nu papir og madaffald.

Restaffald piktogram

2016-2018

Kommunerne indfører mere affaldssortering, og de fleste sorterer nu i seks typer affald: restaffald, papir, madaffald, metal, plast og glas. I enkelte kommuner sorterer man også pap ved boligen.

2019-2022

Beboere i etageboliger begynder at affaldssortere mere. Samtidig bliver det gradvist muligt at sortere farligt affald, mad- og drikkekartoner og tekstilaffald. Fra 2023 skal alle boliger sortere i ti typer affald.

Endnu mere sortering

Jo mere vi sorterer, jo mere affald kan vi sende videre til genanvendelse. Den øgede sortering ved husstanden bar frugt og i 2022 nåede vi næsten regeringens mål om 50 % affald til genanvendelse.

Målet blev nået året efter i 2023, hvor hele 50,7 % af affaldet i Vestforbrændings kommuner blev indsamlet til genanvendelse. 

Sådan steg procentdelen af affald indsamlet til genanvendelse under ressourcestrategien

25,5 %

2012

37,3 %

2015

38,4 %

2018

44,8 %

2021

48,2 %

2022

50,7 %

2023

Pap, plast og madaffald topper

Madaffald og pap er to typer affald, vi sorterer som aldrig før. Det er gode nyheder, da pap kan genanvendes op til syv gange og madaffald omsættes til biogas. Biogas kan afsættes på naturgasnettet og den afgassede biomasse bliver til et gødningsprodukt, der kan erstatte kunstgødning.

Også mængden af plast indsamlet til genanvendelse er steget markant - og endnu mere efter vi er begyndt at sortere mad- og drikkekartoner sammen med plasten. 

Madaffald udgør mere end en tredjedel af vores affald i boligen. Når vi sorterer madaffald, flytter vi flest ton fra forbrænding til genanvendelse.​ Sortering af madaffald er steget med 300 % siden 2012.
%
Vi sorterer pap som aldrig før. Mængden af sorteret pap til genanvendelse er steget med 174 % siden 2012.
%
Vi sorterede 155 gange mere plast ved husstanden i 2023, end vi gjorde i 2012. Fra 2022 sorterede vi mad- og drikkekartoner sammen med plasten.
X

Rejsen fortsætter

I 2020 lancerede regeringen en ny national plan for forebyggelse og håndtering af affald, Handlingsplan for cirkulær økonomi, der gælder for perioden 2020-2032. 

I den nye plan skal der måles på 17 forskellige typer affald i stedet for syv og på reel genanvendelse i stedet for den mængde, der er indsamlet til genanvendelse. 

Det betyder, at regeringens nye mål om reel genanvendelse af minimum 60 % af husholdningsaffaldet i 2030 ikke kan sammenlignes med det tidligere mål. 

For at nå det nye mål, hvor også fx haveaffald, elektronik og hårde hvidevarer tæller med, kræver det, at vi fortsat forbedrer vores metoder til sortering, og at vi samarbejder med andre virksomheder om at afsætte og behandle affald. Det kræver også et tæt samarbejde med kommunerne om at indrette affaldsindsamlingen og afprøve nye løsninger og teknologier.

Vi er heldigvis godt på vej og i 2023 opnåede vi 51,8 % reel genanvendelse. 

Læs mere

Lær om de forskellige typer affald og se hvor meget, vi indsamler til genanvendelse.

NB: I opgørelsen er der kun medtaget data fra 18 af de 19 kommuner, Vestforbrænding håndterer affald for. Data for København Kommunes affaldssortering holdes i denne opgørelse ude, da affaldet primært håndteres af ARC.